Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Pomocnik czytelnika

ALFABET- zbiór znaków graficznych, potrzebnych do wyrażenia odrębnych głosek określonej mowy.

BELETRYSTYKA - literatura piękna; powieści, opowiadania, poezja, proza historyczna.

BIBLIOGRAFIA - spis dokumentów (książek, artykułów itp.) dobranych według określonych kryteriów. Bibliografia załącznikowa - spis dołączony do dokumentu, zawierający wykaz wykorzystanych przez autora źródeł.

BIBLIOTEKA - pomieszczenie dla książek. Księgozbiór. Instytucja, która gromadzi i udostępnia księgozbiór. Biblioteka publiczna - biblioteka udostępniająca swój księgozbiór każdemu.

CZASOPISMO - typ prasy ukazujący się raz w tygodniu lub rzadziej, najczęściej bogato ilustrowane.

EDUKACJA MEDIALNA - kształcenie i doskonalenie umiejętności przysposabiających do życia w społeczeństwie informacyjnym.

ENCYKLOPEDIA - dzieło zawierające krótkie informacyjne lub dłuższe artykuły z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy lub ograniczone do jednej dziedziny wiedzy, epoki czy terytorium.

FORMAT PAPIERU - wymiar arkusza papieru (A0: 811/1189 mm; B0: 1000/1414 mm).

FORMAT KSIĄŻKI- określa szerokość i wysokość książki.

GAZETA - typ prasy ukazującej się przynajmniej raz w tygodniu (w praktyce - codziennie), informujący o aktualnych wydarzeniach.

HASŁO KATALOGOWE - wyraz wysunięty na początek opisu katalogowego, według którego uszeregowane są opisy w katalogu (hasło autorskie - nazwisko autora, hasło tytułowe - pierwszy wyraz tytułu).

ILUSTRACJA - rysunek, obraz lub fotografia związana z treścią książki i czasopisma.

INTROLIGATOR -rzemieślnik oprawiający książki.

KARTA KATALOGOWA (OPIS KATALOGOWY) - opis dokumentu bibliotecznego (książki, płyty, programu komputerowego itp.) uwzględniający jego cechy; obejmuje: hasło, tytuł, wydanie, adres wydawniczy, format, ilość stron, sygnatura.

KATALOG BIBLIOTECZNY - spis dokumentów znajdujących się w danej bibliotece, opisanych według określonych zasad i ułożony wg określonego porządku (najczęściej alfabetycznie).

KSIĘGARNIA - sklep zajmujący się sprzedażą książek.

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY - celowo dobrany i uporządkowany zestaw książek, wydzielony z całości księgozbioru biblioteki i przeznaczony do udostępniania w czytelni.

KODEKS - po łacinie codex - pień drzewa, klocek; forma książki, która powstała na miejsce wcześniejszego zwoju.

LEKSYKON - słownik encyklopedyczny; oprócz wyjaśnień typu słownikowego ma jeszcze skrócone informacje typu encyklopedycznego.

MASSMEDIA - masowe środki przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet).

OBWOLUTA - okładka ochronna, koszulka, służąca ochronie książki; spełnia też rolę reklamową. Na bocznych brzegach, zagiętych do wnętrza strony okładki, zamieszcza się zazwyczaj teksty reklamowe dotyczące książki i jej autora.

OPRAWA - okładka związana z blokiem (trzonem) książki przy pomocy wyklejki, służąca do ochrony i ozdoby książki.

PAGINACJA - kolejna numeracja stron druku.

POPULARNONAUKOWA LITERATURA - literatura, w której treści naukowe podane są w sposób dla wszystkich zrozumiały, przystępny, łatwy.

PRASA - wydawnictwa periodyczne (ukazujące się w określonych odstępach czasu) i rozpowszechniane publicznie - czasopisma i gazety.

PROZA - mowa niewiązana, pozbawiona stałych jednostek rytmicznych w przeciwieństwie do wiersza.

SŁOWNIK - zbiór wyrazów danego języka lub ich kategorii uszeregowanych w układzie alfabetycznym lub rzeczowym z wyjaśnieniem ich znaczeń w tym samym lub innym języku.

SYGNATURA BIBLIOTECZNA - znak miejsca książki w zbiorach; umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej.

TRZON (BLOK) KSIĄŻKI - arkusze książki zebrane wg swej kolejności, z ilustracjami i tablicami, zszyte lub sklejone ale bez okładki.

UKŁAD ALFABETYCZNY - uporządkowanie opisów wg kolejności abecadłowej haseł autorskich lub tytułowych.

UKŁAD PRZEDMIOTOWY - uszeregowanie opisów wg abecadłowej kolejności haseł przedmiotowych, tzn. oznaczających poszczególne przedmioty i zagadnienia.

WYDAWNICTWO - 1. dokument piśmienniczy, 2. instytucja wydająca książkę; organizuje ocenę maszynopisu, opracowuje redakcyjnie, tworzy koncepcję edytorską, organizuje druk, reklamę i sprzedaż książki.

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - encyklopedie, słowniki, leksykony.

ŻYWA PAGINA - w słowniku i encyklopedii - powtarzające się na każdej stronie powyżej pierwszego wiersza (kolumny) pierwsze albo pierwsze i ostatnie hasło występujące na danej stronie.